Lions VardeForsideHvad er Lions?AktiviteterLions QuestLions FerieboligerUngdomsudvekslingAnsøgning om støtteLions PrisBestyrelsenLink
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

LIONS PRIS

Hvad er Lions Pris?

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.

 

Lions Prisen er stiftet i 1988 og udgøres af bidrag indsamlet blandt alle landets lionsklubber.

Lions Pris modtagere indstilles fra lionsklubberne i Danmark. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.

Lions Pris uddeles hvert år i juni måned af Lions Danmarks protektor HKH Prinsgemalen på Fredensborg Slot.

Hvor stor er prisen? 

Størrelsen på Lions prisen har varieret i årenes løb, afhængig af bidragene fra de lokale klubber.
Det tilstræbes, at der kan uddeles kr. 500.000 - en halv million gode danske kroner

Hvem har modtaget prisen?

Lions Prisen er blevet tildelt således:

 

2015: Kr. 500.000 til Den Jyske Sangskole og Sangens Hus til et forskningsprojekt kaldet: "Alle har en stemme - sang som redskab til inklusion af udsatte børn og unge”. Projektet er en forskningsmæssig undersøgelse af sangens strukturerende og inkluderende indvirkning på børn og unge med psykiske udfordringer i form af ADHD eller Autisme Spektrum Forstyrrelse, herunder Aspergers Syndrom.
 

2014: Kr. 655.000 fordelt med

 • kr. 455.000 til Dansk Blindesamfund til en træningsbane for nyblinde ved Fuglsangcentret i Fredericia og 
 • kr. 200.000 til Foreningen Hjernebarnet til et ambitiøst bogprojekt, som skal hjælpe forældre og offentlige beslutningstagere ifm hjemmetræning af hjerneskadede børn.

 

2013: Kr. 600.000 til Vejle Diabetes Biobank til nyt forskningsprojekt med det formål at bekæmpe alvorlige sygdomme, herunder blindhed, som følge af diabetes. Projektet ledes af professor dr. med. Ivan Brandslund   og overlæge dr. med. Cramer Christensen - begge Vejle Sygehus - i samarbejde med sygehusets øjenafdeling.

 

2012: Kr. 500.000 fordelt ligeligt således:

 • Kr. 250.000 er doneret til Julemærkefonden til drift af de 4 julemærkehjem
 • Kr. 250.000 er doneret til Professor dr. med. Lars Arendt-Nielsen, Aalborg Universitet til indkøb af smertemålingsudstyr til et 2-årigt forskningsprojekt på 3 nordjyske sygehuse.

 

2011: Kr. 500.000 tildeles Regionshospitalet Hammel Neurocenter til etablering af en sansehave, eller, som det hedder med et mere teknisk udtryk: "Et terapeutisk udemiljø". Meningen med sansehaven er, at give de hjerneskaderamte patienter samt deres familie og venner nogle optimale rammer at være sammen i, en plads for fælles aktiviteter og socialt samvær. Og med den indbyggede pointe, at det samtidigt er nogle rammer, der understøtter genoptræningen af patienterne.

 

2010: Kr. 530.000 er uddelt til 2 organisationer:

 • Kr. 230.000 er doneret til Familier Med Kræftramte Børn
 • Kr. 300.000 er doneret til Hjerneskadeforeningen

 

2009: Kr. 530.000 er uddelt til 3 organisationer:

 • Kr. 200.000 er doneret til Mælkebøtten
 • Kr. 130.000 er doneret til Servicehunde til handicappede
 • Kr. 200.000 er doneret til Dallund Slot, Søndersø på Fyn

2008: Kr. 600.000 kr. til vanskeligt stillede børn. Prisen er i 2008 delt til to modtagere. 

 • Pris I:  Kr. 400.000 til Ehlershjemmet, Haderslev 
 • Pris II: Kr. 200.000 til BørneHuset SIV, Farum

2007: Kr. 500.000 tildeles La Vida som på Spansk betyder Livet modtog kr. 500.000 til ferieophold for kræftramte børn og deres familier. Opholdet på Mallorca betyder meget for familierne som for en stund kommer ud fra sygehusmiljøet og dermed får sygdommen på afstand. Når et barn er sygt rammer det hele familien. På Mallorca er der Skandinavisk personale på hospitalet, som i tvivlsprøgsmål kan rette henvendelse til de danske sygehuse. Ved uddelingen er der mulighed for udsendelse af 35 - 40 familier.

2006: Kr. 470.000 fordelt således:

 • Kr. 250.000 tildeles Mødrehjælpen med det formål at sende mødre med børn på en 14-dages sommerlejr. Aktiviteten - der er afprøvet i Århus 2004 - 2005 - er i sin enkelthed, at give mødre med svagt social netværk en god og udviklende oplevelse sammen med andre i et anderledes og spændende miljø. Erfaringerne fra Århus er så positive, at LC Lystrup har ønsket, at aktiviteten skal udbredes til de øvrige landsdele.
 • Kr. 220.000 tildeles Dansk Blindesamfund med det formål, at anlægge en natursti med ledelinier og afmærkninger ved Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter, Fuglsang i Fredericia. Naturstien på ca. 2 km anlægges således, at en blind trygt kan færdes alene.

2005: Kr. 500.000 fordelt således:

 • Kr. 250.00 til Danske Hospitalsklovne.
 • Kr. 250.000 til ungdomshuset i Qaqortoq (Julianehåb). (Midlerne skal gå til  etableringen af selve huset, såsom: senge, borde, service m.m. ).

2004: Kr. 500.000 til Julemærkefonden

2003: Kr. 500.000,00 til Fulton Stiftelsen (Lions Prisen gælder målrettet det større udbedringsarbejde omfattende skibets dæk, herunder vil Lions Prisen gå direkte til et nyt hoveddæk).

2002: Kr. 500.000,00 til projekt "Luftballonen" (Afvikling af terapeutiske sommerkurser i Danmark for børn med astma).

2001: Kr. 325.000,00 fordelt således:

 • Kr. 250.000,00 til projekt Livslinien. Livslinien er en frivillig humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Livslinien tilbyder et supplement i form af telefonrådgivning til det etablerede behandlingssystem for selvmordtruede og deres pårørende. De henvender sig til de unge med et kursus i kammeratstøtte. De foretager videnindsamling og oplysningsaktiviteter om selvmordsproblematikken og søger at skabe større forståelse i offentligheden for de selvmordstruende forhold. Fra at være en relativ ukendt institution båret af ildsjæle har Livslinien i de forløbne fem år formået at synliggøre sin eksistens og har udviklet en velstruktureret organisation.
 • Kr. 75.000,00 til Reden og Redens Nathjem ved socialrådgiver Dorit Otzen. Prisen gives som et skulderklap for det store og uegennyttige arbejde, hun gør blandt de allersvageste i det danske samfund, nemlig de narkoprostituerede på Halmtorvet og Vesterbro. Reden er et være-, rådgivnings- og behandlingssted for prostituerede, hvoraf 99 procent samtidig er stofmisbrugere. Reden er et helle, et fristed for prostitutions- og stofmiljøet, hvor de prostituerede kan samles over en kop kaffe og en ostemad og uden mænds indblanding. Her kan de drøfte fælles problemer og holde frikvarter fra det hårde arbejde.

2000: Kr. 400.000,00 fordelt således:

 • Kr. 250.000,00 til STH "Servicehunde til Handicappede" ved instuktørteamet Lise Lotte Christensen og Frank Naumann, der begge har beskæftiget sig professionelt med træning af hunde i adskillige år, blandt andet i USA. Foreningen STH er en non profit-organisation, der har til formål at hjælpe personer, der er bevægelseshæmmede ved at bevilge specialtrænede servicehunde.
 • Kr. 150.000,00 til ergoterapeut Birgitte Christensen, Vordingborg Sygehus. Hun har siden 1981 været ansat ved Vordingborg sygehus, hvor hun yder et en meget stor indsats i formidlingen af patientpleje såvel ved kursusvirksomhed som ved fagrelaterede artikler. I forbindelse med etablering af en særlig afdeling til genoptræning af unge med hjerneskader, der overvejende er opstået i forbindelse med trafikulykker, har hun ydet en meget væsentligt bidrag i det faglige arbejde ved indførelse af nye metoder og principper for behandlingen.

1999: Kr. 250.000,00 til professor P.O. Schiøtz, Cystisk Fibrose Center, Århus. (Analyse af om man ved brug af en "antistofvæske" som mundskyllevand kan forebygge/nedsætte lungeinfektioner samt at indhente ideer til en "cystisk fibrose skole").

1998: Kr. 275.000,00 fordelt således:

 • Kr. 50.000,00 til MediaCenter Lolland v/Jens Okkels, der har til huse i det tidligere Nakskov Skibsværfts administrationsbygningor hans store indsats for at etablere arbejdspladser i det hårdt ramte Nakskovområde.
 • Kr. 50.000,00 til Muskelsvindfondets udviklingscenter for speciel behandling af "Myastenia Gravis", hvor den medicinske behandling er suppleret med et psycosocialt tilbud.
 • Kr. 75.000,00 til Marjattahjemmet, Tappernøje. Udbygning af lokaleforhold. Hjemmet har 15 dag -og 64 døgnelever, der er udviklingshæmmede med baggrund i en lang række forskellige alvorlige lidelser. Hjemmet har 35 tdr. land, der dyrkes af beboerne.
 • Kr 100.000,00 til REHAB-gruppen i Glamsbjerg til realisering af et neurorehabiliteringscenter. Gruppen har fundet frem til at en hurtig og intensiv behandling af folk med hjerneskade er essintiel for et godt resultat.

1997: Kr. 250.000,00 til overlæge dr. Med. Kaj Winther, Klinisk kemisk afd., Kolding Hospital. (Analyse af blodprøver  m.h.p. at finde forebyggende behandling af blodpropper i hjernen).

1996: Kr. 200.000,00 til Julemærkehjemmene.

1995: Kr. 250.000,00 til overlæge dr. Med Paul Andersen, Medicinsk-epidemisk afd. Marselisborg Hospital. (Vaccineprojekt mod HIV-virus).

1994: Kr. 250.000,00 uddelt til professor dr. Med Mogens Norn, Frederiksberg. (Bekæmpelse af øjensygdom på Grønland).

1993: Kr. 225.000,00 til overlæge Henrik Lund-Ansersen, København Amts Sygehus, Gentofte. (Forskerhold der arbejder med laserbehandling af blindhed hos diabetsramte).

1992: Kr. 175.000,00 til reservelæge Henrik Grønborg, Centralsygehuset i Hillerød. (Forskning i alternativer til donorblod)

1991: Kr. 175.000,00 til reservelæge Benedikte Wansher, Frederiksberg. (Behandling af dessimineret scelerose og plasmaseparation).

1990: Kr. 200.000,00 til Landsforeningen "Sind", Århus distrikt

1989: Kr. 150.000,00 til Dansk Gerontologisk Forening

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark